Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Загальні відомості

Курс "Інженерна та комп'ютерна графіка" складається з трьох розділів: нарисна геометрія, інженерна графыка та комп'ютерна графіка. Предмет курсу - метод проєкцій, методи перетворення креслення, побудови і оформлення креслень складних технічних форм, комп'ютерні методи побудови креслень.

Нарисна геометрія є фундаментальним розділом курсу "Інженерна та комп'ютерна графіка". Він складається з трьох частин, які вивчаються протягом першого семестру. Розділ базується на попередній підготовці студентів по шкільному курсу стереометрії та інженерної графіки. Мета розділу полягає у формуванні і закріплені у студентів просторово-алгоритмічного мислення через набуття знань, вмінь та навичок в розв'язуванні задач нарисної геометрії з наступним використанням їх при вивченні курсів інженерної та комп'ютерної графіки, а також інших дисциплін. Для досягнення мети студенти повинні: навчитись виконувати і читати проєкційні зображення будь-яких геометричних об'єктів: точок, ліній, площин, поверхонь; вивчити методи розв'язку позиційних та метричних задач з просторовими геометричними об'єктами за їх проєкціями на комплексному кресленні: виконати всі передбачені програмою завдання. В першій частині розділу студенти вивчають: метод побудови комплексного креслення; " просторово-алгоритмічні відповідності геометричних об'єктів та їх відображення на комплексному кресленні; способи моделювання задач підвищеної складності за допомогою методу геометричних місць. Перша частина розділу завершується підготовкою та здачею: робочого зошита по нарисній геометрії (1-7 заняття); графічної роботи (епюр 1 - 3 задачі). Друга і третя частини розділу "Нарисна геометрія" базуються на інформації, викладеній у першому розділі і призначені для розширення у студентів знань в галузі методів перетворення креслення. В цих частинах розділу студенти вивчають: спеціальні методи розв'язуванння задач нарисної геометрії; просторові геометричні об'єкти; методи розв'язку задач на взаємне положення просторових геометричних об'єктів. Розділи завершуються підготовкою та здачею: робочого зошита з нарисної геометрії; графічних робіт (епюр 2 - 2 задачі; епюр 3). Навчальний процес з нарисної геометрії передбачає такі форми навчання: лекції, самостійну роботу, практичні заняття з програмованим контролем знань з усіх тем курсу, виконання розрахунково-графічних робіт (епюрів), консультації та екзамен. Екзамен проходить у письмовій формі і полягає у розв'язуванні запропонованих за екзаменаційним білетом задач в межах вивченого в курсі матеріалу.

Розділ "Інженерна графіка" є другим базовим розділом дисципліни. Він вивчається на протязі двох семестрів і завершується підготовкою двох альбомів графічних робіт. Розділ базується на попередній підготовці студентів по геометрії, кресленню, малюванню і призначений для формування у студентів елементів просторового мислення, розширення їх світогляду в напрямку предметно-інженерної діяльності та вивченню ними основних стандартів по оформленню конструкторської документації. У цьому розділі студенти отримують знання, за допомогою яких вони можуть оформляти конструкторську документацію у формі ескізу, виконаного від руки, або креслення, виконаного за допомогою креслярських інструментів. В зазначеному розділі студенти вивчають геометричне, проєкційне, машинобудівне та окремі розділи спеціального креслення за спеціальністю. Викладання розділу проводиться у вигляді практичних занять в спеціально обладнаних класах.

Розділ "Комп'ютерна інженерна графіка" є останнім розділом предмету. В ньому завершується формування системи знань по фундаментальній графічно-інформаційній підготовці з орієнтуванням на фахову підготовку на факультеті. В цьому розділі студенти поглиблюють знання в напрямку графічно-інформаційних безпаперових інженерних технологій. Навчання проводиться на базі інтерактивної автоматизованої графічної системи AutoCAD, яка займає ведуче положення серед сучасних графічних систем на базі ПЕОМ. Викладання курсу проводиться у вигляді комп'ютерного практикуму. Мета дисципліни полягає у формуванні і закріпленні у студентів просторово-алгоритмічного мислення через набуття знань, вмінь і навичок в розв'язанні задач нарисної геометрії, побудови та читання креслень, схем, технічної документації, вивчення відповідних стандартів, побудови креслень за допомогою систем автоматизованого проектування з наступним використанням їх при вивченні фізики, хімії, механіки, інформатики, циклу дисциплін, що відносяться до питань конструювання радіо-електронної апаратури, технології її виготовлення, комп'ютерного проектування та ряду інших дисциплін, а також в подальшій роботі в будь-якій галузі науки і техніки; в розширенні світогляду студентів в напрямку предметно-інженерної діяльності. Використання методів, що вивчаються в курсі, включаючи методи автоматизованого проектування, єдино раціональний шлях конструювання складних технічних форм і пристроїв.

Дисципліна за своїм змістом і методами займає особливе положення серед інших дисциплін, які вивчаються у вузі. Вона є найкращим засобом розвитку у студентів просторового мислення, без якого не може бути інженерної творчості. Оволодіння студентами знаннями з курсу закладає основи для набуття знань з інших предметів, що вивчаються у вузі, та здійснення інженерної професійної діяльності, оскільки дисципліна відноситься до дисциплін фундаментального циклу, які складають основу загально-інженерної освіти.

Завдання дисципліни. Для досягнення мети студенти повинні: знати теоретичні методи розв'язку метричних та позиційних задач над просторовими геометричними об'єктами за їх плоскими проєкціями на комплексному кресленні; вміти моделювати реальні технічні об'єкти їх графічними аналогами; вміти виконувати і читати проєкційні зображення будь-яких геометричних та технічних об'єктів; вміти оформляти конструкторські документи відповідно до вимог діючих стандартів; вміти виконувати конструкторські документи за допомогою систем автоматизованого проектування; отримати навички виконання ескізу деталі від руки та креслення за допомогою креслярських інструментів; зформувати систему знань з фундаментальної графічно-інформаційної підготовки з орієнтуванням на фаховий профіль факультету.

Все вище зазначене потребує виконання студентами всіх передбачених програмою завдань і контрольних робіт. Номер дисципліни за переліком дисциплін програми підготовки - 32701. Загальна кількість кредитів - 8

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
 

EngКАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"